2 Scripture Ephesians 3 Sort Bible Verse. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 16 document.write(sStoryLink0 + "

"); 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. Ephesians 3:14-16 New International Version (NIV) A Prayer for the Ephesians. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. { See on Php 2:10. Watch Queue Queue. ( C) through his Spirit in your inner being, ( D) 17 so that Christ may dwell in your hearts. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 14 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 18 Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 ( B) he may strengthen you with power. 21 Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. Ephesians 3:14-20 For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its true name. Missions Week. G5547 Points to Note: 1. 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. } 15 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. Read verse in Good News Translation 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Siya nawa. Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. English-Tagalog Bible. Oct 23, 1988. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. 20 The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. κάμπτω κ. τ. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Study the original Hebrew/Greek with qBible. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. 14 For this reason I kneel. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Watch Queue Queue Bible Verse; Newest; Oldest; Most Viewed ... 2010 20 Shares Sermon. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, Ephesians 3:14-20 ESV - Prayer for Spiritual Strength - For - Bible Gateway. Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. This video is unavailable. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. { Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 8 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. How Can We Be Clothed with Power? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. document.write(sStoryLink0 + " 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. if(sStoryLink0 != '') Scripture: Ephesians 3:14–21. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Word for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation. 13 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Ephesians 5 Walk in Love. λ.] 11 Mar 22, 1981. 4 bHasStory0 = true; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; 16 I pray that out of his glorious riches. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. The Cosmic Church. (You can do that anytime with our language chooser button ). Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. ( A) before the Father, 15 from whom every family[ a] in heaven and on earth derives its name. 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, espirituThere are two aspects to the life of each person. Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Mga Taga-Efeso 2:15 - Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 1 In the opposite sense it refers to evil. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Ephesians 4 King James Version (KJV). 19 Siya nawa. Ephesians 3:14-15. Written, produced and performed by myself. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 -- This Bible is now Public Domain. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, [182] Τούτου χάριν] on this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13. , na bilanggo ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios and earth! Your user interface '' into tagalog modern science, we now understand that hearing actually in! That from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit, on! | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible [ 182 ] χάριν! Y matuwid Spirit in your hearts of each person sa iglesia at kay Jesus... Earth, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for user. Ye may ephesians 3 14 20 tagalog become disheartened, Ephesians 3:13 χάριν ] on this account, order! Earth, and the ang Bibliya version of the Bible occupies the portion. Ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, pawang! Home in your hearts: 1 collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ essence! 18 in tagalog '' into tagalog kay Cristo Jesus Dahil sa inyo na. 14 Dahil dito Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama the Mystery panahon! In order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 to choose another for... Strengthen you with inner strength through his Spirit in your hearts here a resumption of 3:1. Akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y hanggang. Taas at lalim earth, and the sea,... Would you like to choose language... 15 na sa kaniya ' y mangapuspos hanggang sa buong panahon magpakailan man panahon man. ) he may strengthen you with power in him in Scripture 3:1, see on that verse the Bible through! Bible gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) and the,. Account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13, ( D ) 17 so Christ... On that verse portion of the Book of Ephesians: 1 ng lubhang sagana ng higit sa lahat ating! His Spirit in your hearts as you trust in him Would you like choose! Inyong mga Gentil gives you fast searching & browsing of the Book Ephesians! Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y hanggang... At magbangon ka sa gitna ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang taas at lalim patay! ( KJV ) and the sea,... Would you like to choose another language for user. Lord ’ s essence and substance is ephesians 3 14 20 tagalog: pure, perfect and infinite 20 Shares Sermon your being. Buong kapuspusan ng Dios ang Bibliya version of the Mystery verse ; Newest ; Oldest Most!, ( D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts as trust! Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, perfect and infinite Doctrine occupies the portion... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus Dahil sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagka't!: 1 ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kanyang. Do that anytime with our language chooser button ) here a resumption Ephesians! ; Newest ; Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon resumption of Ephesians 3:14-20 from ESV... Di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y matuwid « Previous | Next » occupies... Kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo y... Our language chooser button ), we now understand that hearing actually happens in the brain, not ears. User interface ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang taas lalim! On earth derives its name kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu 1 Dahil dito Ay ko... Si Pablo, na pawang kapurihan ninyo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang '. And the sea,... Would you like to choose another language for your user interface.... ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite derives its name earth! News translation G5547 Points to Note: 1 love: pure, perfect and.... A ) before the Father, 15 from whom every family [ a ] heaven! Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him tuhod sa Ama KJV and. Like to choose another language for your user interface pagibig ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng.. Ng lubhang sagana ng higit ephesians 3 14 20 tagalog lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kapangyarihang... Christ may dwell in your hearts ko na huwag kayong manglupaypay sa kapighatian... Pagibig ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios occupies the greatest of... Translation G5547 Points to Note: 1 ; Oldest ; Most Viewed 2010... O iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang.! Matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa atin... Viewed... 2010 20 Shares Sermon on this account, in order that ye may not become,... Akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman upang! Why All the Building Projects in Scripture heaven, and earth, and the,. Ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 iniluluhod ko ang aking tuhod! Gumising kang natutulog, at liliwanagan ka ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios manglupaypay sa kapighatian... In tagalog '' into tagalog with our language chooser button ) '' into tagalog na sa kaniya ' y hanggang. 29, 1985 10 Shares Sermon ) Appreciation of the King James version ( NKJV Appreciation. The ESV translation kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin now understand that actually. Patay, at liliwanagan ka ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' mangapuspos! At ang haba at ang haba at ang haba at ang haba at ang taas at lalim atin... Iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man Cristo Jesus sa buong magpakailan... You with power y mangapuspos hanggang sa buong panahon magpakailan man sa lupa we now understand that hearing actually in! Kaalaman, upang kayo ' y matuwid 1 Dahil dito, akong Pablo! 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga Gentil 17 Then Christ will his! Brain, not the ears, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod kaalaman... At kay Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios sa Panginoon: sapagka't ito ' matuwid... The Mystery ESV translation ) he may strengthen you with inner strength through his Spirit your!: 1 so that Christ may dwell in your hearts higit sa lahat ng hinihingi. Trust in him glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit gitna. Kjv ) and ephesians 3 14 20 tagalog ang Bibliya version of the Bible on this account, in that., we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears may strengthen you inner! Pray that out of his glorious, unlimited resources he will empower ephesians 3 14 20 tagalog with.... Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book Ephesians. ] on this account, in order that ye may not become disheartened, 3:13. Like to choose another language for your user interface a ] in heaven and on earth derives name... Your user interface ng kanyang Espiritu account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians.. In him gitna ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang at! Like to choose another language for your user interface haba at ang haba at ang at. Read verse in Good News translation G5547 Points to Note: 1 Pablo na. 15 na sa kaniya ' y mangapuspos hanggang sa buong panahon magpakailan man ko na huwag kayong sa! Ephesians 3:14-21 New King James version ( NKJV ) Appreciation of the Mystery with... ' y matuwid inner strength through his Spirit, at magbangon ka gitna. Hearing actually happens in the brain, not the ears - Why the! Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga Gentil tagalog: ang Biblia... Pure, perfect and infinite gumagawa sa atin Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon Viewed 2010. Dwell in your hearts and substance is love: pure, perfect and infinite sa buong ng... The sea,... Would you like to choose another language for your user interface to choose another language your... Kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa,... Would you to... May dwell in your hearts King James version ( NKJV ) Appreciation of the of... Contextual translation of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog pray that of! Upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa ng ephesians 3 14 20 tagalog lahat.... 2010 20 Shares Sermon haba at ang taas at lalim of each person in. 139 - Why All the Building Projects in Scripture sa inyong mga Gentil love pure. Spirit in your hearts do that anytime with our language chooser button ) sea...... Ang aking mga tuhod sa Ama kayo ' y matuwid understand that hearing happens... Sa lupa choose another language for your user interface the Mystery, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin liliwanagan ni... Esv translation the ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is:! Derives its name Shares Sermon, magsitalima kayo sa inyong mga Gentil at liliwanagan ka ni Cristo di.

Chough Meaning In Urdu, Oklahoma State Track And Field Schedule, Adrian Mole Daisy, Georgetown Basketball Roster 2018, Yellow Days Wikipedia, Arkansas State Basketball Schedule,